О проектеAbout the project

Parallel Finance is a platform for secure lending, borrowing and staking your funds. The project minimized the risks of losing your money, as for example in other projects, but this did not affect the profit, it is even higher than in many other projects.

The main…

Informacje ogólne

Astar jest projektem opartym na społeczności i potrzebujemy cię, abyś pomógł nam rozwijać nasz ekosystem. Stworzyliśmy otwarty program społecznościowy, w którym każdy członek społeczności może dołączyć i wspierać ekosystem Astar. Możesz zbierać punkty i otrzymywać nagrody za pośrednictwem DAPP staking, jeśli Twoje wkłady są ważne. Dołączenie do programu społeczności jako…

Dziś z radością informujemy, że oficjalnie umożliwiamy transfer tokenów w sieci Shiden. Ta aktualizacja umożliwia posiadaczom tokenów transfer tokenów SDN. Ponadto Shiden wkrótce wdroży funkcje inteligentnych kontraktów, aby deweloperzy mogli wdrażać zarówno inteligentne kontrakty Ethereum (EVM), jak i inteligentne kontrakty WASM w sieci Shiden.

https://www.notion.so/

Lil Maloy

SOULMATES — a company of people who approach their goals with love and enthusiasm.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store